سرویس کویین نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : C4909
 • پهنا :165 cm
 • عمق :96 cm
 • ارتفاع :114 cm

کمد دودرب

 • کد : D3836
 • پهنا :109 cm
 • عمق :62 cm
 • ارتفاع :189 cm

کمد ویترین دار

 • کد : D3811
 • پهنا :109 cm
 • عمق :62 cm
 • ارتفاع :189 cm

ویترین

 • کد : D3827
 • پهنا :66.5 cm
 • عمق :46.5 cm
 • ارتفاع :211 cm

جا عروسکی

 • کد : D3827
 • پهنا :89 cm
 • عمق :19 cm
 • ارتفاع :40 cm