جزئیات

کمد سه درب

 • کد : C4210
 • پهنا :150 cm
 • عمق :59 cm
 • ارتفاع :206 cm

تخت90

 • کد : C4203
 • پهنا :200 cm
 • عمق :200 cm
 • ارتفاع :106 cm

تخت120

 • کد : C4246
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm

تخت160

 • کد : C4209
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm

دراور

 • کد : C4215
 • پهنا :82 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :155 cm

میزتحریر

 • کد : C4213
 • پهنا :119 cm
 • عمق :68.5 cm
 • ارتفاع :165 cm

پاتختی

 • کد : C4217
 • پهنا :50 cm
 • عمق :45 cm
 • ارتفاع :58 cm

کتابخانه

 • کد : C4214
 • پهنا :80 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :180 cm

کمددودرب

 • کد : C42090115
 • پهنا :90.5 cm
 • عمق :57 cm
 • ارتفاع :205 cm

کتیبه

 • کد :
 • پهنا :90 cm
 • عمق :12 cm
 • ارتفاع : 35 cm