جزئیات

میز تحریر

 • کد : c5613
 • پهنا :120 cm
 • عمق :163 cm
 • ارتفاع :170 cm

تخت 90

 • کد : C5605
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm

تخت 120

 • کد : C5603
 • پهنا :215 cm
 • عمق :127 cm
 • ارتفاع :112 cm

دراورباقاب آئینه

 • کد : C5615
 • پهنا :90 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :157 cm

پاتختی

 • کد : C5617
 • پهنا :50 cm
 • عمق :43 cm
 • ارتفاع :635 cm

کتابخانه

 • کد : C5613
 • پهنا :80 cm
 • عمق :37 cm
 • ارتفاع :182 cm

کمد دودرب

 • کد : C5609
 • پهنا :90 cm
 • عمق :58 cm
 • ارتفاع :190 cm