جزئیات

تخت

 • کد : C5203
 • پهنا :108 cm
 • عمق :208 cm
 • ارتفاع :114.5 cm

تخت 120

 • کد : C5205
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm

تخت 160

 • کد : C5205
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm

دراور آئینه دار

 • کد : C5215
 • پهنا :98.5 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :188 cm

میز تحریر

 • کد : C5213
 • پهنا :120 cm
 • عمق :63 cm
 • ارتفاع :170 cm

پاتختی

 • کد : C5217
 • پهنا :45 cm
 • عمق :43 cm
 • ارتفاع :47 cm

کتابخانه

 • کد : C5214
 • پهنا :93 cm
 • عمق :42.5 cm
 • ارتفاع :184.5 cm

کمد

 • کد : C5209
 • پهنا :108 cm
 • عمق :63 cm
 • ارتفاع :512 cm

کتیبه

 • کد : C5235
 • پهنا : cm
 • عمق : cm
 • ارتفاع : cm