سرویس ریتا نوزادی

جزئیات

تخت دومنظوره

 • کد : K4002
 • پهنا :164 cm
 • عمق :99 cm
 • ارتفاع :105 cm

کمد دودرب

 • کد : K4003
 • پهنا :109 cm
 • عمق :59 cm
 • ارتفاع :190 cm

ویترین

 • کد : K4009
 • پهنا :64 cm
 • عمق :50 cm
 • ارتفاع :190 cm

جا عروسکی

 • کد : K4027
 • پهنا :93 cm
 • عمق :20 cm
 • ارتفاع :35 cm