افتتاح شعبه جدید آپادانا در تاجیکستان

افتتاح شعبه جدید آپادانا در تاجیکستان برای همراهان عزیزآپادانا. حضور شما عزیزان باعث دلگرمی ما میباشد .